جدول اوقات شرعی، نسخه قابل چاپ
شبکه روستایی ایران «روستا نت»  
اوقات شرعی روستای ورجوی، آذر ماه سال ١٣٩٣
استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه، بخش مرکزی، دهستان قره ناز
نیمه شبعشااذان مغربغروب آفتابعصراذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروزتاریخ
٢٣:٢٧١٨:٢٢١٧:٣٢١٧:١٢١٤:٥٢١٢:١١٠٧:١١٠٥:٤١شنبه١
٢٣:٢٧١٨:٢٢١٧:٣١١٧:١١١٤:٥٢١٢:١٢٠٧:١٢٠٥:٤٢یکشنبه٢
٢٣:٢٧١٨:٢١١٧:٣١١٧:١١١٤:٥١١٢:١٢٠٧:١٣٠٥:٤٣دوشنبه٣
٢٣:٢٧١٨:٢١١٧:٣٠١٧:١٠١٤:٥١١٢:١٢٠٧:١٤٠٥:٤٤سه شنبه٤
٢٣:٢٨١٨:٢١١٧:٣٠١٧:١٠١٤:٥١١٢:١٣٠٧:١٥٠٥:٤٥چهارشنبه٥
٢٣:٢٨١٨:٢٠١٧:٣٠١٧:٠٩١٤:٥١١٢:١٣٠٧:١٦٠٥:٤٦پنج شنبه٦
٢٣:٢٨١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٩١٤:٥٠١٢:١٣٠٧:١٧٠٥:٤٧جمعه٧
٢٣:٢٨١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٩١٤:٥٠١٢:١٤٠٧:١٨٠٥:٤٧شنبه٨
٢٣:٢٩١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٩١٤:٥٠١٢:١٤٠٧:١٩٠٥:٤٨یکشنبه٩
٢٣:٢٩١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٤٠٧:٢٠٠٥:٤٩دوشنبه١٠
٢٣:٢٩١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٥٠٧:٢١٠٥:٥٠سه شنبه١١
٢٣:٣٠١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٥٠٧:٢٢٠٥:٥١چهارشنبه١٢
٢٣:٣٠١٨:٢٠١٧:٢٨١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٥٠٧:٢٣٠٥:٥٢پنج شنبه١٣
٢٣:٣٠١٨:٢٠١٧:٢٨١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٦٠٧:٢٣٠٥:٥٢جمعه١٤
٢٣:٣١١٨:٢٠١٧:٢٨١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٦٠٧:٢٤٠٥:٥٣شنبه١٥
٢٣:٣١١٨:٢٠١٧:٢٨١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٧٠٧:٢٥٠٥:٥٤یکشنبه١٦
٢٣:٣١١٨:٢٠١٧:٢٨١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٧٠٧:٢٦٠٥:٥٥دوشنبه١٧
٢٣:٣٢١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٧٠٧:٢٧٠٥:٥٥سه شنبه١٨
٢٣:٣٢١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٨٠٧:٢٨٠٥:٥٦چهارشنبه١٩
٢٣:٣٣١٨:٢٠١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٨٠٧:٢٨٠٥:٥٧پنج شنبه٢٠
٢٣:٣٣١٨:٢١١٧:٢٩١٧:٠٨١٤:٥٠١٢:١٩٠٧:٢٩٠٥:٥٨جمعه٢١
٢٣:٣٤١٨:٢١١٧:٢٩١٧:٠٩١٤:٥١١٢:١٩٠٧:٣٠٠٥:٥٨شنبه٢٢
٢٣:٣٤١٨:٢١١٧:٢٩١٧:٠٩١٤:٥١١٢:٢٠٠٧:٣١٠٥:٥٩یکشنبه٢٣
٢٣:٣٤١٨:٢١١٧:٣٠١٧:٠٩١٤:٥١١٢:٢٠٠٧:٣١٠٦:٠٠دوشنبه٢٤
٢٣:٣٥١٨:٢٢١٧:٣٠١٧:٠٩١٤:٥١١٢:٢١٠٧:٣٢٠٦:٠٠سه شنبه٢٥
٢٣:٣٥١٨:٢٢١٧:٣٠١٧:١٠١٤:٥٢١٢:٢١٠٧:٣٣٠٦:٠١چهارشنبه٢٦
٢٣:٣٦١٨:٢٢١٧:٣١١٧:١٠١٤:٥٢١٢:٢٢٠٧:٣٣٠٦:٠١پنج شنبه٢٧
٢٣:٣٦١٨:٢٣١٧:٣١١٧:١٠١٤:٥٣١٢:٢٢٠٧:٣٤٠٦:٠٢جمعه٢٨
٢٣:٣٧١٨:٢٣١٧:٣٢١٧:١١١٤:٥٣١٢:٢٣٠٧:٣٥٠٦:٠٣شنبه٢٩
٢٣:٣٧١٨:٢٤١٧:٣٢١٧:١١١٤:٥٤١٢:٢٣٠٧:٣٥٠٦:٠٣یکشنبه٣٠