جدول اوقات شرعی، نسخه قابل چاپ
شبکه روستایی ایران «روستا نت»  
اوقات شرعی روستای ازگنین سفلی، آبان ماه سال ١٣٩٢
استان قزوین، شهرستان قزوین، بخش رودبار شهرستان، دهستان رودبارمحمدزمان
نیمه شبعشااذان مغربغروب آفتابعصراذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروزتاریخ
٠٣:٤٠٢٣:١٢٢٢:٣٣٢٢:١٨١٩:٣١١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٢پنج شنبه١
٠٣:٤٠٢٣:١١٢٢:٣٣٢٢:١٨١٩:٣٢١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٢جمعه٢
٠٣:٤٠٢٣:١١٢٢:٣٣٢٢:١٨١٩:٣٢١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٢شنبه٣
٠٣:٣٩٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٢١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٢یکشنبه٤
٠٣:٣٩٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٢١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠١دوشنبه٥
٠٣:٣٩٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٣١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠١سه شنبه٦
٠٣:٣٩٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٣١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠١چهارشنبه٧
٠٣:٣٩٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٣١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠١پنج شنبه٨
٠٣:٣٨٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٣١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠١جمعه٩
٠٣:٣٨٢٣:١١٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٤١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠شنبه١٠
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٤١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠یکشنبه١١
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٤١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠دوشنبه١٢
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٤١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠سه شنبه١٣
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٥١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠چهارشنبه١٤
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٥١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠پنج شنبه١٥
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٢٢٢:١٧١٩:٣٥١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠جمعه١٦
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٣٢٢:١٧١٩:٣٥١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠شنبه١٧
٠٣:٣٨٢٣:١٢٢٢:٣٣٢٢:١٧١٩:٣٦١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠یکشنبه١٨
٠٣:٣٨٢٣:١٣٢٢:٣٣٢٢:١٧١٩:٣٦١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠دوشنبه١٩
٠٣:٣٨٢٣:١٣٢٢:٣٣٢٢:١٧١٩:٣٦١٦:١٤١٠:١٠٠٩:٠٠سه شنبه٢٠
٠٣:٣٩٢٣:١٣٢٢:٣٣٢٢:١٨١٩:٣٧١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٠چهارشنبه٢١
٠٣:٣٩٢٣:١٣٢٢:٣٣٢٢:١٨١٩:٣٧١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٠پنج شنبه٢٢
٠٣:٣٩٢٣:١٣٢٢:٣٣٢٢:١٨١٩:٣٧١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٠جمعه٢٣
٠٣:٣٩٢٣:١٤٢٢:٣٤٢٢:١٨١٩:٣٨١٦:١٤١٠:١١٠٩:٠٠شنبه٢٤
٠٣:٣٩٢٣:١٤٢٢:٣٤٢٢:١٨١٩:٣٨١٦:١٥١٠:١١٠٩:٠٠یکشنبه٢٥
٠٣:٣٩٢٣:١٤٢٢:٣٤٢٢:١٨١٩:٣٨١٦:١٥١٠:١١٠٩:٠٠دوشنبه٢٦
٠٣:٣٩٢٣:١٤٢٢:٣٤٢٢:١٩١٩:٣٩١٦:١٥١٠:١١٠٩:٠٠سه شنبه٢٧
٠٣:٣٩٢٣:١٥٢٢:٣٤٢٢:١٩١٩:٣٩١٦:١٥١٠:١٢٠٩:٠٠چهارشنبه٢٨
٠٣:٣٩٢٣:١٥٢٢:٣٥٢٢:١٩١٩:٣٩١٦:١٥١٠:١٢٠٩:٠٠پنج شنبه٢٩
٠٣:٣٩٢٣:١٥٢٢:٣٥٢٢:١٩١٩:٤٠١٦:١٦١٠:١٢٠٩:٠٠جمعه٣٠