جدول اوقات شرعی، نسخه قابل چاپ
شبکه روستایی ایران «روستا نت»  
اوقات شرعی روستای مکی، تیر ماه سال ١٣٩٣
استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، بخش کوهسرخ، دهستان برکوه
نیمه شبعشااذان مغربغروب آفتابعصراذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروزتاریخ
٢٢:٤٦٢٠:١٥١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٧١١:٣٩٠٤:٢٣٠٢:٣٧شنبه١
٢٢:٤٦٢٠:١٥١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٧١١:٣٩٠٤:٢٣٠٢:٣٧یکشنبه٢
٢٢:٤٦٢٠:١٥١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٧١١:٣٩٠٤:٢٣٠٢:٣٧دوشنبه٣
٢٢:٤٦٢٠:١٥١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٨١١:٣٩٠٤:٢٣٠٢:٣٨سه شنبه٤
٢٢:٤٧٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٨١١:٤٠٠٤:٢٤٠٢:٣٨چهارشنبه٥
٢٢:٤٧٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٨١١:٤٠٠٤:٢٤٠٢:٣٩پنج شنبه٦
٢٢:٤٨٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٨١١:٤٠٠٤:٢٤٠٢:٣٩جمعه٧
٢٢:٤٨٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٨١١:٤٠٠٤:٢٥٠٢:٤٠شنبه٨
٢٢:٤٨٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٩١١:٤٠٠٤:٢٥٠٢:٤٠یکشنبه٩
٢٢:٤٨٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٩١١:٤١٠٤:٢٦٠٢:٤١دوشنبه١٠
٢٢:٤٩٢٠:١٥١٩:١٧١٨:٥٦١٥:٢٩١١:٤١٠٤:٢٦٠٢:٤١سه شنبه١١
٢٢:٤٨٢٠:١٥١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٩١١:٤١٠٤:٢٦٠٢:٤٢چهارشنبه١٢
٢٢:٤٩٢٠:١٥١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٩١١:٤١٠٤:٢٧٠٢:٤٢پنج شنبه١٣
٢٢:٤٩٢٠:١٤١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٢٩١١:٤١٠٤:٢٧٠٢:٤٣جمعه١٤
٢٢:٥٠٢٠:١٤١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٢٨٠٢:٤٤شنبه١٥
٢٢:٥٠٢٠:١٤١٩:١٦١٨:٥٥١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٢٨٠٢:٤٥یکشنبه١٦
٢٢:٥٠٢٠:١٣١٩:١٥١٨:٥٥١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٢٩٠٢:٤٥دوشنبه١٧
٢٢:٥٠٢٠:١٣١٩:١٥١٨:٥٤١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٣٠٠٢:٤٦سه شنبه١٨
٢٢:٥١٢٠:١٢١٩:١٥١٨:٥٤١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٣٠٠٢:٤٧چهارشنبه١٩
٢٢:٥١٢٠:١٢١٩:١٤١٨:٥٤١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٣١٠٢:٤٨پنج شنبه٢٠
٢٢:٥١٢٠:١١١٩:١٤١٨:٥٣١٥:٣٠١١:٤٢٠٤:٣١٠٢:٤٩جمعه٢١
٢٢:٥١٢٠:١١١٩:١٤١٨:٥٣١٥:٣٠١١:٤٣٠٤:٣٢٠٢:٤٩شنبه٢٢
٢٢:٥٢٢٠:١٠١٩:١٣١٨:٥٣١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٣٠٢:٥٠یکشنبه٢٣
٢٢:٥٢٢٠:١٠١٩:١٣١٨:٥٢١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٣٠٢:٥١دوشنبه٢٤
٢٢:٥٢٢٠:٠٩١٩:١٢١٨:٥٢١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٤٠٢:٥٢سه شنبه٢٥
٢٢:٥٢٢٠:٠٨١٩:١٢١٨:٥١١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٥٠٢:٥٣چهارشنبه٢٦
٢٢:٥٣٢٠:٠٧١٩:١١١٨:٥١١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٥٠٢:٥٤پنج شنبه٢٧
٢٢:٥٣٢٠:٠٧١٩:١١١٨:٥٠١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٦٠٢:٥٥جمعه٢٨
٢٢:٥٣٢٠:٠٦١٩:١٠١٨:٥٠١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٧٠٢:٥٦شنبه٢٩
٢٢:٥٣٢٠:٠٥١٩:٠٩١٨:٤٩١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٧٠٢:٥٧یکشنبه٣٠
٢٢:٥٣٢٠:٠٤١٩:٠٩١٨:٤٨١٥:٣١١١:٤٣٠٤:٣٨٠٢:٥٨دوشنبه٣١