جدول اوقات شرعی، نسخه قابل چاپ
شبکه روستایی ایران «روستا نت»  
اوقات شرعی روستای مکی، تیر ماه سال ١٣٩٣
استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، بخش کوهسرخ، دهستان برکوه
نیمه شبعشااذان مغربغروب آفتابعصراذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروزتاریخ
٢٣:٤٦٢١:١٥٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٧١٢:٣٩٠٥:٢٣٠٣:٣٧شنبه١
٢٣:٤٦٢١:١٥٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٧١٢:٣٩٠٥:٢٣٠٣:٣٧یکشنبه٢
٢٣:٤٦٢١:١٥٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٧١٢:٣٩٠٥:٢٣٠٣:٣٧دوشنبه٣
٢٣:٤٦٢١:١٥٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٨١٢:٣٩٠٥:٢٣٠٣:٣٨سه شنبه٤
٢٣:٤٧٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٨١٢:٤٠٠٥:٢٤٠٣:٣٨چهارشنبه٥
٢٣:٤٧٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٨١٢:٤٠٠٥:٢٤٠٣:٣٩پنج شنبه٦
٢٣:٤٨٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٨١٢:٤٠٠٥:٢٤٠٣:٣٩جمعه٧
٢٣:٤٨٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٨١٢:٤٠٠٥:٢٥٠٣:٤٠شنبه٨
٢٣:٤٨٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٩١٢:٤٠٠٥:٢٥٠٣:٤٠یکشنبه٩
٢٣:٤٨٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٩١٢:٤١٠٥:٢٦٠٣:٤١دوشنبه١٠
٢٣:٤٩٢١:١٥٢٠:١٧١٩:٥٦١٦:٢٩١٢:٤١٠٥:٢٦٠٣:٤١سه شنبه١١
٢٣:٤٨٢١:١٥٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٩١٢:٤١٠٥:٢٦٠٣:٤٢چهارشنبه١٢
٢٣:٤٩٢١:١٥٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٩١٢:٤١٠٥:٢٧٠٣:٤٢پنج شنبه١٣
٢٣:٤٩٢١:١٤٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٢٩١٢:٤١٠٥:٢٧٠٣:٤٣جمعه١٤
٢٣:٥٠٢١:١٤٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٢٨٠٣:٤٤شنبه١٥
٢٣:٥٠٢١:١٤٢٠:١٦١٩:٥٥١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٢٨٠٣:٤٥یکشنبه١٦
٢٣:٥٠٢١:١٣٢٠:١٥١٩:٥٥١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٢٩٠٣:٤٥دوشنبه١٧
٢٣:٥٠٢١:١٣٢٠:١٥١٩:٥٤١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٣٠٠٣:٤٦سه شنبه١٨
٢٣:٥١٢١:١٢٢٠:١٥١٩:٥٤١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٣٠٠٣:٤٧چهارشنبه١٩
٢٣:٥١٢١:١٢٢٠:١٤١٩:٥٤١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٣١٠٣:٤٨پنج شنبه٢٠
٢٣:٥١٢١:١١٢٠:١٤١٩:٥٣١٦:٣٠١٢:٤٢٠٥:٣١٠٣:٤٩جمعه٢١
٢٣:٥١٢١:١١٢٠:١٤١٩:٥٣١٦:٣٠١٢:٤٣٠٥:٣٢٠٣:٤٩شنبه٢٢
٢٣:٥٢٢١:١٠٢٠:١٣١٩:٥٣١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٣٠٣:٥٠یکشنبه٢٣
٢٣:٥٢٢١:١٠٢٠:١٣١٩:٥٢١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٣٠٣:٥١دوشنبه٢٤
٢٣:٥٢٢١:٠٩٢٠:١٢١٩:٥٢١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٤٠٣:٥٢سه شنبه٢٥
٢٣:٥٢٢١:٠٨٢٠:١٢١٩:٥١١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٥٠٣:٥٣چهارشنبه٢٦
٢٣:٥٣٢١:٠٧٢٠:١١١٩:٥١١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٥٠٣:٥٤پنج شنبه٢٧
٢٣:٥٣٢١:٠٧٢٠:١١١٩:٥٠١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٦٠٣:٥٥جمعه٢٨
٢٣:٥٣٢١:٠٦٢٠:١٠١٩:٥٠١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٧٠٣:٥٦شنبه٢٩
٢٣:٥٣٢١:٠٥٢٠:٠٩١٩:٤٩١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٧٠٣:٥٧یکشنبه٣٠
٢٣:٥٣٢١:٠٤٢٠:٠٩١٩:٤٨١٦:٣١١٢:٤٣٠٥:٣٨٠٣:٥٨دوشنبه٣١